O nas
Klub M這dych Ciekawych 安iata

Postanowili鄉y - nauczyciele przedmiotów matematyczno - przyrodniczych zaproponowa uczniom dzia豉nia wykraczaj帷e poza zaj璚ia kó zainteresowa. Po konsultacji pomys逝 z Rad Uczniowsk powo豉li鄉y "Klub M這dych - Ciekawych 安iata", a po przeprowadzeniu ankiety wyró積ili鄉y uczniów twórczych, ch皻nych do anga穎wania si w poznawcze dzia豉nia Klubu. Projekt "Klub M這dych- Ciekawych 安iata" w 2004 roku by dotowany przez Polsko- Ameryka雟k Fundacj Wolno軼i, Polsk Fundacj Dzieci i M這dzie篡 Równa Szanse - Ma貫 Granty. W 2006 roku ponownie otrzyma dotacj z Projektu "Szko豉 Marze" w którym bra這 udzia nasze gimnazjum. Zaj璚ia klubu cieszy造 si bardzo du篡m zainteresowaniem w鈔ód m這dzie篡. Po dokonaniu analizy ankiety oceniaj帷ej dzia豉nia Projektu "Szko豉 Marze" a 88 uczniów zadeklarowa這 ch耩 uczestnictwa w klubie. Na zaj璚iach zrealizowano prace badawcze z zakresu nauk przyrodniczych oraz programowania i wykorzystania mikroprocesorów.

.
 
Cele programu

Projekt Klubu „M這dych Ciekawych 安iata” skierowany zosta do uczniów wiejskiego Gimnazjum nr 1 w Kosz璚inie odpowiadaj帷 na potrzeby m這dych ludzi:

 • Daje poczucie samorealizacji poprzez uczestniczenie w ró積orodnych formach dzia豉nia klubu,
 • Aktywizuje poprzez udzia w zaj璚iach na uczelniach, w prelekcjach, zaj璚iach terenowych i badawczych,
 • Pozwala wyzby si kompleksu wsi - uwierzy w swoje mo磧iwo軼i i umiej皻no軼i,
 • Promuje  w鈔ód m這dych ludzi twórcze, badawcze i holistyczne spojrzenia na otaczaj帷y 鈍iat,
 • Pobudza aspiracje poznawcze i kszta速uje postawy aktywno軼i wobec rzeczywisto軼i,
 • Wykorzystuje mo磧iwo軼i, jakie dla podniesienia poziomu kszta販enia i rozwijania zainteresowa m這dzie篡 wiejskiej stwarza rozwój technik informacyjnych i nauk 軼is造ch,
 • Rozwija w鈔ód m這dych ludzi badawcze i twórcze my郵enie o „ma貫j ojczy幡ie” poprzez udzia w ró積orodnych formach dzia豉nia, w tym - w pracy z komputerem,
 • Aktywizuje lokalne 鈔odowisko oraz promuje walory przyrodnicze gminy.

Przyk豉dowa grafika  Wybrana grafika  Wybrana grafika
 
 
Zagadnienia programowe

Zainteresowani pracami "Klubu M這dych - Ciekawych 安iata" realizuj dzia豉nia:

 1. Cz這nkowie realizuj帷y projekt przyrodniczy badaj chemiczne parametry rzek gminy Kosz璚in, szczególnie Ma貫j Panwi. Badanie wody odbywa si b康 bezpo鈔ednio nad rzek lub w ramach zaj耩 kameralnych. Podstaw bada jest walizka eko-badacza. W oparciu o wyznaczone warto軼i parametrów przypisuj klas czysto軼i do ka盥ej rzeki. Co roku przedstawiaj m這dszym uczniom swoje wyniki i zach璚aj do dzia豉 np. coroczna akcja "Sprz徠ania 安iata" ma miejsce nad rzek Ma陰 Panwi, gdzie przedstawia si celowo嗆 bada czysto軼i rzeki i dokonuje kolejnej analizy wody. Badany przez nas odcinek rzeki 篡wo interesuje w豉dze gminy, znajduje si na nim sp造w kajakowy, dlatego uzyskiwane wyniki cz這nkowie przekazuj w豉dz gminy.
 2. Projekt ornitologiczny to ca這roczne obserwacje ptaków na terenie Przypa豉cowego Parku Zespo逝 "奸御k". Klubowicze bior udzia w zimowym dokarmianiu ptaków i spotkaniu z ornitologiem, nast瘼nie obserwuj zasiedlanie budek l璕owych. Jesieni nast瘼uje podsumowanie obserwacji poprzez ich otwierania w obecno軼i ornitologa. Uczniowie okre郵aj stopnia zasiedlenie i gatunek ptaków. Ko鎍owym efektem dzia豉 b璠zie zebranie danych i wykazanie wp造wu wywieszania budek l璕owych na stopie ich zasiedlenia oraz liczebno嗆 populacji ptaków 酥iewaj帷ych.
 3. Przedstawiciele sekcji matematyczno-technicznej klubu zajmuj si zagadnieniami z dziedziny nowoczesnej techniki, zastosowania matematyki i elektroniki. Na Festiwalu Nauki przedstawiaj ciekawe do鈍iadczenia z wykorzystaniem wykonanych przez siebie urz康ze.
 4. Projekt "Ochrona najcenniejszych obiektów przyrodniczych gminy Kosz璚in" ma na celu poznanie istniej帷ych na terenie gminy form ochrony przyrody oraz obj璚ie patronatem przez szko喚 wybranych obiektów.
 5. Udzia w konkursach zwi您anych z tematyk klubu organizowanych przez ró積orodne instytucje np. Gmin, Starostwo, PK, Nadle郾ictwo.
 6. Pozyskiwanie funduszy na dzia豉lno嗆 klubu. 
 
Ewaluacja Programu

Program Klubu "M這dych Ciekawych 安iata" jest co roku modyfikowany i doskonalony o nowe propozycje i pomys造 m這dych ludzi cz這nków naszego klubu. Dzia豉nia które podejmujemy aby by造 skuteczne musz ulega ci庵貫j ewaluacji. W tym celu opracowali鄉y nast瘼uj帷e narz璠zia:

 1. Ankiety - coroczna wrze郾iowa ankieta wy豉niaj帷a nowych cz這nków klubu w鈔ód uczniów klas pierwszych.
  Ko鎍owo roczna ankieta dotycz帷a atrakcyjno軼i zrealizowanych dzia豉
 2. Dyskusja uczestników klubu maj帷a na celu wy這nienie nowych obszarów badawczych i zainteresowa np; konkursy, akcje, projekty.
 3. Monitoring ofert proponowanych przez wspó逍racuj帷e przez nas instytucje
 4. Podsumowanie dzia豉 klubu:
 • Festiwal Nauki
 • Artyku造, publikacje
 • Prezentacje multimedialne
 • Zamieszczanie informacji na stronie internetowej szko造
 
Przewidywane efekty

Efekty rzeczowe:

 • poznanie istniej帷ych na terenie gminy form ochrony przyrody oraz obj璚ie opiek przez szko喚 wybranych obiektów,
 • poznanie metod badawczych czysto軼i wód,
 • przeprowadzenie badania czysto軼i wód w okolicznych rzekach,
 • dostarczenie informacji zwi您anych z 篡ciem ptaków 酥iewaj帷ych,
 • ustalenie przybli穎nej liczby ptaków 酥iewaj帷ych 篡j帷ych w kosz璚i雟kim parku,
 • przedstawienie na Festiwalu Nauki ciekawych do鈍iadcze przeprowadzonych za pomoc wykonanych samodzielnie urz康ze,
 • podsumowanie dokona, jak równie braków i bol帷zek trapi帷ych lokalna spo貫czno嗆.

Efekt ekologiczny:

Dzi瘯i realizacji programu m這dzie gminy Kosz璚in b璠zie mia豉 mo磧iwo嗆 pog喚biania wiedzy i 鈍iadomo軼i ekologicznej. Poprzez bezpo鈔ednie zaanga穎wanie m這de pokolenie stanie przed szans na zwi瘯szenie wra磧iwo軼i i poczucia odpowiedzialno軼i za miejsce swego zamieszkania, uzmys這wi sobie wp造w ka盥ego z nas na zasoby naturalne Ziemi w codziennych dzia豉niach Jednocze郾ie m這dzie wniesie swój w豉sny wk豉d w tworzenie zdrowego 鈔odowiska w naszej „Ma貫j Ojczy幡ie” Dzi瘯i realizacji niniejszego programu mieszka鎍y gminy Kosz璚in otrzymuj argumenty przemawiaj帷e za konieczno軼i dzia豉 proekologicznych w 篡ciu codziennym.
 
Procedury osi庵ania cel闚
Jeste鄉y nauczycielami twórczymi, nasz energi i entuzjazm kierujemy do m這dych. To ucze jest podmiotem wszelkich naszych dzia豉 i dlatego klub anga簑je uczniów zarówno w planowanie, realizacj jak i ewaluacj dzia豉.

Nasz rol – nauczycieli jest jedynie organizowanie, koordynowanie i czuwanie nad poprawno軼i dzia豉 gimnazjalistów.

Stosujemy nast瘼uj帷e formy i metody pracy:

 • praca badawcza uczniów indywidualna lub zespo這wa
 • praca terenowa- obserwacje bezpo鈔ednie
 • praca metod projektu
Uwa瘸my jednak, 瞠 priorytetowymi formami i metodami pracy s metody aktywizuj帷e, zarówno w pracy terenowej, laboratoryjnej i kameralnej. Wyj軼ia w teren, spotkania z ciekawymi lud幟i, udzia w konkursach, prelekcjach, udzia uczniów w warsztatach ekologicznych i akcjach 鈔odowiskowych.
 
D逝goterminowo嗆 i powtarzalno嗆 programu

Chocia, co roku harmonogram dzia豉lno軼i klubu zmienia si ,poniewa pojawiaj si co raz to nowe propozycje dzia豉 ze strony instytucji z nami wspó逍racuj帷ych. Pewne projekty i akcje na sta貫 wtopi造 si w program klubu. S to takie punkty jak:

 1. Akcje ekologiczne: - "Sprz徠anie 安iata" - "Dzie Drzewa" - "Dzie Ziemi" - "Czysty Las" - "Ratujmy Kasztanowce"
 2. Projekty badawcze: - ornitologiczny - ekologiczny "Czysto嗆 rzek" - do鈍iadczenia elektroniczne
 3. Wyjazdy: - na uczelnie - sesje terenowe na Bru鄂u - zaj璚ia terenowe
 4. Artyku造 do prasy.
 5. Sta豉 wieloletnia wspó逍raca z instytucjami zaprzyja幡ionymi.
 
Uczestnicy programu

Na pocz徠ku istnienia klubu z 80 uczniów zamieszkuj帷ych wsie gminy Kosz璚in, ucz瘰zczaj帷ych do Gimnazjum nr1 w Kosz璚inie, wy這niono 40 którzy byli zainteresowani dzia豉niami klubu w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych i wyrazili ch耩 uczestniczenia w pracach badawczych.

W ramach Projektu „Szko豉 Marze” wy這niona liczba uczniów zaanga穎wanych w poszczególne prace sekcji liczy豉 46 uczniów.

Z danych statystycznych wynika 瞠 liczba ch皻nych zainteresowanych dzia豉niami klubu z roku na rok sukcesywnie wzrasta.