Diagnoza zjawiska
Redaktor: Klubowicz   
23.02.2010.

Jednym z głównych celów związanych z edukacją ekologiczną jest skierowanie działań edukacyjnych na poprawę stanu przyrody w naszym najbliższym otoczeniu. Ważne, żeby młodzież dostrzegała i rozumiała zależności występujące w przyrodzie i umiała troszczyć się o wszystkie jej elementy: wodę, powietrze, glebę, zwierzęta i rośliny, ale aby jednocześnie uczniowie potrafili dbać o higienę i estetykę w klasopracowniach, na korytarzach i na posesji szkoły.

Wybrana grafikaPsychologowie badający etapy „nabywania” biofilii (miłość człowieka do życia i wszystkich organizmów żywych) uznali, że miedzy trzynastym a siedemnastym rokiem życia kształtuje się moralna wrażliwość młodego człowieka na problem ochrony przyrody. W takim właśnie wieku są uczniowie gimnazjum. Są więc ważnym ogniwem w systemie edukacji ekologicznej.

Postanowiliśmy - nauczyciele przedmiotów matematyczno – przyrodniczych zaproponować uczniom działania wykraczające poza zajęcia kół zainteresowań. Po konsultacji pomysłu z Radą Uczniowską powołaliśmy „Klub Młodych - Ciekawych Świata”, a po przeprowadzeniu ankiety wyróżniliśmy uczniów twórczych, chętnych do angażowania się w poznawcze działania Klubu.
 
Wybrana grafikaProjekt „Klub Młodych– Ciekawych Świata” w 2004 roku był dotowany przez Polsko– Amerykańską Fundację Wolności, Polską Fundację Dzieci i Młodzieży Równać Szanse - Małe Granty. W 2006 roku ponownie otrzymał dotację z Projektu „Szkoła Marzeń” w którym brało udział nasze gimnazjum. Zajęcia klubu cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Po dokonaniu analizy ankiety oceniającej działania Projektu „Szkoła Marzeń” aż 88 uczniów zadeklarowało chęć uczestnictwa w klubie. Na zajęciach zrealizowano prace badawcze z zakresu nauk przyrodniczych oraz programowania i wykorzystania mikroprocesorów.